• Gratis verzending binnen Nederland & Belgie
  • Snelle levering binnen 1-3 werkdagen
  • Niet tevreden? Geld terug ook op SALE!
  • Kies zelf uw aflevermoment & ophaallocatie

Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Eleganza Schoenen B.V.: de bepaler van deze algemene voorwaarden. De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Eleganza en de klant waarop Eleganza deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Eleganza, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de produkten:


De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Eleganza in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Over de bestelling:


Eleganza levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Eleganza zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren indien de bestelde artikelen niet voorradig zijn of op een later tijdstip uit te voeren. Uiteraard wordt de klant hierover geinformeerd.

Over het retourneren van zendingen/produkten:


Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen vanaf het moment van levering. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Eleganza over de staat van de produkten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort op de bankrekening van de koper.

Over de levering:


Eleganza doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Indien Eleganza een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Eleganza schriftelijk ingebreke te stellen. De bestelingen worden verstuurd met PostNL. De kosten hiervan zijn voor rekening van de verkoper, mits het order bedrag meer dan 75 Euro bedraagt.Anders zullen de verzendkosten voor de Koper zijn.

Over het versturen:


Eleganza draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Eleganza gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Over de garantie:


Eleganza garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Eleganza op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Eleganza eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.Retourneren van gedragen artikelen met een garantie en pas na een geauthoriseerd serviceverzoek per email. De algemene garantie is alleen geldig met bon/betalingsbewijs en binnen 6 maanden na aankoop. Gebreken die niet door slijtage veroorzaakt zijn, worden vakkundig gerepareerd. Is reparatie niet mogelijk, dan ontvangt u van ons een vervangend paar. Indien er geen vervangend paar voorradig is, storten wij het aankoopbedrag retour op uw rekening. Franco- en rembourszendingen worden op geen enkele voorwaarde door ons geaccepteerd. Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Eleganza overgenomen. Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Eleganza te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Eleganza of het artikel vervangen wordt. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, dus zonder geauthoriseerd serviceverzoek worden NIET geaccepteerd! Eleganza is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer. Eleganza is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Eleganza geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Eleganza. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Eleganza. Het schadebedrag kan nooit groter zijn dan de waarde van het gekochte artikel.

Over terugbetalingen:


Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Eleganza gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Over Privacy:


Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Eleganza.Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Eleganza verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen:


Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Eleganza geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.